Semalt: Kiber jenaýatçylary onlaýn aldawlar bilen sizi nädip aldap bilerler?

Internet hemmeler üçin çäksiz mümkinçilikler açdy. Bu ýönekeý. Bu amatly. Ajaýyp. Söwda edip, töleg töläp, film görüp, habar alyp, öňünden bellik edip, ýolda işläp we başga-da köp zatlary edip bilersiňiz. Global ilat interneti ulanmagyň täze usullaryny kesgitlänsoň, kiber jenaýatçylar çekilýär, ýöne gurmak däl-de, aldaw, aldaw we ogurlyk edýärler. Onsoň, onlaýn aldawçylardan nädip arkaýyn bolup bilersiňiz?

Dogrusy, jogap ýönekeý: “ Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maks Bell tarapyndan kesgitlenen umumy onlaýn aldawlar bilen tanyşyň , siz pida bolmaz.

Fişing e-poçta kezzaplygy

Bu ýyl (2017) iberilen balykçy hatlarynyň sany geçen ýylkydan 155% köp boldy. Fişing kezzaplygy, sosial media ulgamynda ýa-da e-poçta arkaly edilýän aragatnaşyklara esaslanýar. Bu ýerde jenaýatçy sizi kredit kartoçkanyňyzyň belgisini, bank maglumatlaryny, giriş ýa-da başga şahsy maglumatlary ýaýratmaga yrmaga synanyşýar. Bir baglanyşyga basyp bilersiňiz. Bu ulgamyňyzda maglumat ogurlaýan zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmagyň bir usulydyr. Gowy we täzelenen antiwirus programmasy bilen bu kezzaplygyň öňüni almaly.

Nigeriýada 419 kezzapçylyk

Bu kezzaplyk, adatça, ýüregi gysýan e-poçta, tekst habary, hat ýa-da kynçylyk çekýän bir aýalyň iberen sosial media hasaby habaryny öz içine alýar. Ol özüniň baý mirasdüşer, işewür aýal ýa-da hökümet işgäri, puluňyzy yzyna almaga kömek etmegiňizi haýyş edýär. Ine, tutmak: biraz töleg tölemäge kömek edýärsiňiz, munuň öwezine uly paý alarsyňyz.

Salam kartoçkasy

Bu shemada dostuňyzdan 'zyýansyz' gutlag kartasyny alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, basylanda zyýanly programma üpjünçiligini gurýan baglanyşyk gutlag kartasynyň bir ýerine goýulýar. Zyýanly programma üpjünçiligi, web brauzerinde açylan mahabatlary ýa-da garaşylmadyk penjireleri açýan gödek programmadan bir zat bolup biler. Iň erbet ýagdaýda, töleg tölemeli bolup biler - hemmeleriň düýşi.

Kredit kartoçkasy

Wagt kynlaşanda adamlar maddy kömegi almak üçin dürli taktikalara ýüz tutýarlar. Şeýle-de bolsa, hakykata laýyk däl bir teklip alyp bilersiňiz. Mysal alyň: öýe barýan ýolda taksiniň arkasynda oturarsyňyz, soň az göterim bilen öňünden tassyklanan karz alandygyňyzy habar alarsyňyz. Bu kezzaplyga düşmäň. Akyldar ulanyň.

Lotereýa kezzaplygy

Jedel, iň köne onlaýn aldaw. E-poçta arkaly gelýär. Habar gönüden-göni: lotereýada ýa-da haýyr-sahawat işlerinde pul baýragyny gazandyňyz, ýöne puluňyzy talap etmek üçin gaýtadan işlemek üçin töleg ýa-da şol setirde bir zat tölemeli bolarsyňyz. Aslynda gatnaşman ýeňiji bolanlaryň sanyna haýran galarsyňyz.

Hitman kezzaplygy

Bu aç-açan talap. Jenaýatçy tölemeseňiz, sizi öldüreris diýip haýbat atýar. Ilki bilen seni öldürmek üçin hakyna tutulandygyny aýdýarlar, ýöne olar (hitmenler) size rahatlyk bilen gitmek üçin pul tölejekdigiňizi aýtmagy göz öňünde tutýarlar. Iň gorkunç zat, durmuşyňyzdaky wakalary aýdyp bilerler.

Romantika kezzaplygy

Tanyşlyk web sahypalaryny nyşana alýar. Bu shema takyklyk we aldaw bilen birnäçe aýlap ýerine ýetirilip bilner. Potensial hyzmatdaş size sowgat bermek bilen ýuwaş-ýuwaşdan ynamyňyzy gazandyrýar. Soň bir gün adatdan daşary ýagdaýdadygyny aýdýarlar. Köplenç garyndaşlarymyz syrkawlaýardy ýa-da pul ýetmezçiligi sebäpli olaryň işi saklanýar. Ondan soň yzyna gaýtaryljak pul ibermek soralýar.

Iş kezzaplygy

Bu ýerde gaty köp hak tölemek bilen girdejili işe girendigiňizi habar alýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, tutmak bar. Işi üpjün etmek üçin belli bir töleg tölemeli.

Syýahat kezzaplygy

Baýramçylyklarda tomusda ýa-da Ro Christmasdestwo ýaly görünýär. Bu ýerde size gaty arzan bahadan gowy syýahat bukjasy wada berilýär. Pidanyň bolmazlygy üçin aýdylan web sahypasyna göz aýlaň. Bu size pul tygşytlap biler.

Beýleki kezzaplar

  • Galp söwda web sahypasy kezzaplygy - täze markalary satyn almak isleýän şübheli onlaýn dükanlarda global markalary we ýyrtyjylary göçürýär.
  • Galp habarlar kezzaplygy - öz-özüňi düşündirmek.
  • Galp antiwirus programmasy kezzaplygy.

mass gmail